Save Job

You can save this job and apply at a later date.

Engineering Technician - Highways

Salary/Rate:
£21074 - £21693/annum 
Location:
Bridgend, Bridgend county borough
Posted:
01/02/2019 (11:26)
Company:
Bridgend County Borough Council
Apply Now

Engineering Technician - Highways

An exciting opportunity has arisen within Highway Maintenance Team of the Communities Directorate who are seeking an Engineering Technician with knowledge and experience of working in a highway Network environment. This is an ideal opportunity to expand your knowledge of the maintenance requirements of the highway asset, and other associated functions including contract management, involvement with the multitude of disciplines required to maintain a complex Highway Network Infrastructure.

The role will require an understanding of the highway, its role within a community and methods of repair. The role will require you to:

 • Identify defects within the highway and identify possible repair options

 • Collate information from highway databases and present in a report.

 • Participation in the Highways Departments out of normal working hours call out system to resolve issues on the highway network.

 • Investigate queries and referrals regarding the highway network and prepare responses in relation to proposed actions.

 • Investigate claims against the Authority for accidents that have occurred to third parties.

 • Monitor and supervise minor maintenance contracts.

You will be required to participate in the standby rota, for which you will receive an additional payment for.

The applicant must have experience in undertaking the duties identified in this pack. You will need to have good arithmetical skills and must be able to work well as part of a team and communicate effectively with colleagues, external companies and members of the public.

Closing Date: Wednesday 13th February 2019

________________________________________________________________________________

Hysbyseb Swydd

Technegydd Peirianneg - Priffordd

£21,074 - £21,693 y flwyddyn

37 awr yr wythnos

Mae cyfle cyffrous wedi codi yn Nhîm Cynnal a Chadw Priffyrdd y Gyfarwyddiaeth Cymunedau sy'n chwilio am Dechnegydd Peirianneg â gwybodaeth am gynnal a chadw'r amgylchedd rhwydwaith priffyrdd a phrofiad o hyn. Mae hwn yn gyfle delfrydol i ehangu eich gwybodaeth am ofynion cynnal a chadw'r asedau priffyrdd, a swyddogaethau cysylltiedig eraill gan gynnwys rheoli contractau, ymwneud â'r llu o ddisgyblaethau sy'n ofynnol i gynnal a chadw Seilwaith Rhwydwaith Priffyrdd cymhleth.

Bydd y swydd yn ei gwneud yn ofynnol cael dealltwriaeth o'r briffordd, ei rôl mewn cymunedau a dulliau atgyweirio. Bydd y swydd yn ei gwneud yn ofynnol i chi:

 • Nodi diffygion ar y briffordd a nodi opsiynau atgyweirio posibl

 • Coladu gwybodaeth o gronfeydd data priffyrdd a chyflwyno hyn mewn adroddiad.

 • Cyfranogi yn system galw y tu allan i oriau gwaith arferol yr Adran Priffyrdd i ddatrys materion ar y rhwydwaith priffyrdd.

 • Ymchwilio i ymholiadau ac atgyfeiriadau ynglŷn â'r rhwydwaith priffyrdd a pharatoi ymatebion mewn perthynas â chamau gweithredu arfaethedig.

 • Ymchwilio i honiadau yn erbyn yr Awdurdod ar gyfer damweiniau sydd wedi digwydd i drydydd partïon.

 • Monitor a goruchwylio mân gontractau cynnal a chadw.

Bydd yn ofynnol i chi gymryd rhan yn y rota wrth gefn, a byddwch yn cael taliad ychwanegol am hyn.

Rhaid i'r ymgeisydd feddu ar brofiad o ymgymryd â'r dyletswyddau a nodwyd yn y pecyn hwn. Bydd angen i chi feddu ar sgiliau rhifyddol da a gallu gweithio'n dda fel rhan o dîm a chyfathrebu'n effeithiol â chydweithwyr, cwmnïau allanol ac aelodau o'r cyhoedd.

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 13 Chwefror 2019

Type:
Permanent
Job Reference:
09618  
Job ID:
209432528  

Create new Job Alert

Create a new Job Alert to make sure you see the best new jobs first!

Your search has been saved and has been added to your Job Alerts

Remember: You should never send cash or cheques to a prospective employer, or provide your bank details or any other financial information. For more information on conducting a safe job hunt online, visit safer-jobs.com.

Search Jobs

More Search Options

Fewer Search Options

Bridgend County Borough Council

View all jobs and profile

×

Email Job

Email Sent

The job: has been sent to: